Where Can I Buy Voltaren SR No Prescription Where To Buy Cyproterone Where To Buy Piroxicam In Mexico Online How To Find Flomax For Sale Online Skip to main content Skip to search

Espais d’Atèrquia

Els espais que oferim integren les diverses intervencions amb família, incloent el treball individual amb infants, adolescents i adults, així com tallers dirigits als progenitors i a professionals.

Orientació i Assessorament familiar

+

Espai per ajudar als progenitors a gestionar situacions de desacord en temes relacionats amb els fills, ja siguin relacionats amb l’educació i/o la salut, l’adaptació a canvis diversos o per exemple a l’hora d’elaborar un Pla de Parentalitat. A través de l’assessorament es pretén que els progenitors puguin assolir col·laboració i entesa.

Tallers especialitzats

+

  • De criança: Relació entre germans, gestió de la conducta dels fills, desenvolupament emocional dels infants, estils educatius dels pares, habilitats parentals, etc. Els tallers es porten a terme al centre o es poden desenvolupar en altres espais (escoles, centres cívics, Ajuntaments, etc. ) i també s’elaboren per encàrrec a partir de demandes concretes.
  • Tallers de mediació familiar: Dirigits a la millora de la convivència familiar, ja sigui entre progenitors i fills, entre germans, avis, etc. Amb una metodologia dinàmica, facilitant recursos propis de la mediació i noves maneres de conceptualitzar les diferències, oferint un espai de reflexió i de creativitat en la recerca de solucions afavoridores per tothom.
  • D’altres temàtiques: canvis que es produeixen dins de la família, envelliment dels avis, pèrdues…treballant-ho sovint a partir de la vivència dels infants i sobre com ajudar-los, i ajudar-nos, a viure aquests moments amb tranquil.litat.

Atenció psicològica

+

  • Infants/adolescents: Espai d’intervenció psicològica en el qual es treballen situacions que per a l’infant o l’adolescent estiguin suposant una dificultat. Es prioritza la construcció i l’enfortiment de les pròpies habilitats emocionals i de gestió dels conflictes.
  • Adults: Espai d’intervenció psicològica destinat a treballar les dinàmiques que s’estableixen en les relacions familiars, especialment en la parella (convivència, arribada dels fills, canvis en la família…) o bé a nivell individual, en tot allò relacionat amb l’espai familiar (gestió de la criança, treball de les habilitats parentals, etc).

Valoració familiar (Àmbit pericial):

+

Avaluació que es realitza dins de l’àmbit de la família (dret civil) en un context judicial, a petició del Jutge o de les parts i sovint implicat en un procés de separació. Té com a objectiu assessorar sobre la millor opció de guarda i de distribució del temps entre l’infant i els pares o altres familiars, valorant cada situació específica i atenent a les particularitats de cada sistema familiar i especialment a les necessitats concretes de cada infant. Es treballa sempre a petició d’assessorament, de manera que es realitza en un primer moment la valoració i s’informa als progenitors de la proposta tècnica, emetent si és el cas en un moment posterior un informe destinat a ajudar a la decisió judicial, des dels coneixements de la psicologia.

Mediació familiar

+

La mediació familiar és una manera de resoldre els conflictes, alternativa a la judicial, que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona, imparcial, que procura ajudar a les parts a obtenir per elles mateixes un acord satisfactori davant de la problemàtica en la qual es trobin. La mediació es regeix pels principis bàsics com són la voluntarietat, la confidencialitat i la imparcialitat. Els conflictes que poden sorgir dins del sistema familiar són diversos i complexes, com ara separacions o divorcis amb fills comuns, dissenys de Plans de Parentalitat, herències, crisis de convivència, etc. motiu pel qual s’aborden en un context neutre, de confidencialitat i de respecte, essent recomanable en ocasions treballar amb dos o dues professionals a l’hora (comediació), sovint de diferents disciplines, per tal de poder generar amb més facilitat les dinàmiques que sorgeixen en la recerca de solucions.

La sol·licitud de mediació la poden realitzar els propis interessats o tramitar-se a petició judicial.

Coordinació de parentalitat

+

La coordinació de parentalitat (CP) és un procés alternatiu de resolució de conflictes centrat en els infants en el qual un professional de la salut mental o de l’àmbit jurídic amb formació i experiència en mediació i en temes de família, ajuda als progenitors en situació d’alta conflictivitat a implementar el seu Pla de Parentalitat, ajudant-los a resoldre els temes que els generen desacord, oferint-los educació al voltant de les necessitats dels seus fills/es i-previ consentiment de les parts i/o del Jutjat- prenent decisions en base als termes i condicions establerts per la pròpia resolució judicial o per l’acord de designació del/la CP. L’objectiu de la CP és la millora de la comunicació i la cooperació parental, la preservació del conflicte als infants i, en definitiva, la construcció d’una nova relació com a pares.